Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

DZ-GM/41/2021/ADM – studium wykonalności

„Weryfikacja audytów oraz opracowanie audytu ex-ante , studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III” opracowania na potrzeby dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”

zobacz szczegóły