Zasady odpłatności za wodę i ścieki - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady odpłatności za wodę i ścieki

Print Friendly, PDF & Email

Zasady rozliczeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM”, wprowadzonym Zarządzenia Dyrektora ZGM Nr 256/2019 z 20.12.2019r.

W zakresie rozliczeń dostaw wody i odprowadzenia ścieków powyższy regulamin rozliczeń ustalony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2018 poz. 1152 t.j. z późniejszymi zmianami) i odpowiada treści tej ustawy.

Aktualne stawki za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków według których następują rozliczenia opublikowane są na stronie internetowej AQUA S.A.

Występowanie różnic pomiędzy sumą zużycia wody wskazywaną wodomierzami indywidualnymi, a zużyciem wskazywanym przez wodomierz główny w budynku jest zjawiskiem normalnym i dlatego zostało ono uwzględnione w zasadach rozliczania kosztów zużycia wody określonych przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w ślad za tym w treści regulaminu rozliczeń mediów, który stosowany jest w odniesieniu do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Główną przyczyną ich występowania są m.in. różne rodzaje wodomierzy, brak jednoczesności dokonywania odczytów w poszczególnych lokalach, różnica w czasie pomiędzy odczytami liczników indywidualnych a odczytem wodomierza głównego oraz charakterystyka wodomierzy i ich dokładność pomiarowa.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Informatyki i Rozliczeń.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-01-03, 12:34
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-01-03, 12:18
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-01-03, 12:18
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-12-31, 11:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-31, 11:31
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 09:27
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:53
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:50
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 08:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-01, 08:44
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:44
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji