Zasady odpłatności za centralne ogrzewanie

Print Friendly, PDF & Email

Zasady rozliczeń kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 211/2022 z 23.12.2022 r.

W zakresie rozliczeń centralnego ogrzewania i podgrzania wody do celów użytkowych powyższy regulamin rozliczeń ustalony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018 poz.755 t.j. z późniejszymi zmianami) i odpowiada treści tej ustawy.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Księgowości.