Zasady odpłatności za centralne ogrzewanie - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady odpłatności za centralne ogrzewanie

Print Friendly, PDF & Email

Zasady rozliczeń za centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i z lokalnych kotłowni oraz podgrzanie wody do celów użytkowych w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 256/2019 z 20.12.2019r.

W zakresie rozliczeń centralnego ogrzewania i podgrzania wody do celów użytkowych powyższy regulamin rozliczeń ustalony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018 poz.755 t.j. z późniejszymi zmianami) i odpowiada treści tej ustawy.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Informatyki i Rozliczeń.