Tereny

Print Friendly, PDF & Email

Informacja w sprawie dzierżaw terenów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

Postępowanie w sprawie wydzierżawienia terenu wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanej strony lub z urzędu.

Z chwilą wpłynięcia wniosku wszczyna się postępowanie wyjaśniające w przedmiocie ustalenia, czy planowana dzierżawa nie jest sprzeczna z planami dotyczącymi zagospodarowania terenów, przepisami prawa oraz interesem Gminy. O wynikach postępowania wyjaśniającego zawiadamia się wnioskodawcę.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku informację o planowanym wydzierżawieniu terenu poddaje się do publicznej informacji na okres 21 dni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej  ZGM, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Umowy dzierżawy terenów zawierane są w trybie bezprzetargowym za obwieszczeniem na okres do 3 lat. Prolongata umowy dzierżawy może nastąpić na czas nieokreślony w warunkach określonych stosownymi uchwałami Rady Miejskiej, Ustawy o gospodarce Nieruchomościami, statutem ZGM.

Stawki za dzierżawę terenów ustala się w oparciu o stosowane Zarządzenie Prezydenta Miasta:

Zarządzenie Nr ON.0050.3522.2018.MGR Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 31 października 2018 roku; w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała – Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała – na rok 2019.

Zarządzenie Nr ON.0050.198.2019.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 lutego 2019 roku; w sprawie zmiany: „Zarządzenia Nr ON.0050.3522.2018.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 października 2018r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Bielsko-Białą – Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała – na rok 2019”

Informacja w sprawie wycinki, przycinki drzew z terenów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje przeglądu drzewostanu  sukcesywnie oraz na zgłoszenia mieszkańców, zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Postępowanie  w sprawie wycinki, przycinki drzew z terenów zarządzanych przez ZGM wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanej strony lub z urzędu.

Wycinka drzew realizowana jest po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego a prace związane z usunięciem drzew wykonywane są na bieżąco. W przypadku braku zgody na wycinkę drzewa Zakład zleca jego pielęgnację.

Pielęgnacja drzew wykonywana jest na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – Ustawa o ochronie środowiska.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-06-12
Krzysztof Badaczewski
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-07-10, 10:42
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 10:13
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 10:13
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-06-13, 10:11
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-12, 14:24
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-12, 14:19
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-12, 14:18
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-12, 14:13
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-12, 13:44
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji