Zasady odpłatności za gospodarowanie odpadami

Print Friendly, PDF & Email

Zasady rozliczeń za odbiór nieczystości stałych w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w „Regulaminie naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zarządzanych przez ZGM” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 86/2013 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 18 grudnia 2013r. z uwzględnieniem regulacji zawartych w uchwałach Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

Szczegółowe zasady gromadzenia i odbioru opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Eksploatacji.