Lokale mieszkalne

Print Friendly, PDF & Email

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych (również socjalnych tj. lokali o obniżonym standardzie) z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska – Białej reguluje Uchwała Nr XLII/839/2018 z dnia 19.06.2018r. w sprawie przyjęcia “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej”.

Mieszkaniec Bielska – Białej, który chce ubiegać się o pomoc mieszkaniową z zasobu Miasta zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Druki te stanowią załącznik do ww. Uchwały i są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26 (parter budynku) oraz w odnośniku “Dokumenty”.

Zasady wykupu lokali mieszkalnych reguluje Uchwała Nr XL/794/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.

Teksty uchwał dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26 (parter budynku) oraz w odnośniku “Dokumenty”.

Informacja dot. warunków oraz procedury sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (wyciąg z przepisów) obowiązująca od dnia 26.04.2018r.

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej informuje, że sprawy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej regulują: ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz uchwała Rady Miejskiej Nr XL/794/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.

  2. W celu rozpoczęcia procedury nabycia lokalu mieszkalnego na własność należy złożyć wniosek w tut. Zakładzie (Dziennik Podawczy – parter) lub w Urzędzie Miejskim (Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4, plac Ratuszowy 6). Procedurę sprzedaży lokali prowadzi Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

  3. Zgodnie z cyt. ustawą, sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonuje Gmina w trybie bezprzetargowym wyłącznie na rzecz „głównego” najemcy, o ile najemca spełni wszystkie obligatoryjne warunki dotyczące nabycia lokalu mieszkalnego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający 5 letni okres najmu lokalu, liczony od daty złożenia wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego tj. kopię aktualnej umowy najmu lokalu mieszkalnego.

  4. Wartość lokalu ustalana jest na podstawie cen rynkowych w oparciu o operat szacunkowy sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Urzędu Miejskiego,

Koszty: ustalenia wartości lokalu, przygotowania dokumentacji geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji budynku ponosi sprzedający. Koszty zawarcia umowy sprzedaży lokalu, w tym opłaty sądowe obciążają nabywcę. Cena sprzedaży obejmuje oprócz ceny lokalu, wartość udziału w prawie własności gruntu. Przed zawarciem umowy nabywcy zobowiązani są do zwrotu na rzecz Miasta środków zgromadzonych na fundusz remontowy przypadających na lokal będący przedmiotem sprzedaży. Termin załatwienia sprawy: około 1,5 roku, a w przypadkach szczególnych – nieokreślony.
 
Celem uruchomienia procedury sprzedaży należy wypełnić wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego a następnie złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej bądź przesłać drogą pocztową na adres Zakładu.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Biurze Obsługi Interesanta, Pl. Ratuszowy 6.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-19
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-07-10, 10:27
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-07-10, 10:26
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 08:42
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 08:39
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 08:34
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 08:28
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 08:19
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 08:17
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 08:13
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 08:07
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 07:39
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 10:16
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 09:55
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 09:53
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 09:11
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 09:08
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 08:31
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści