Zmiany opłat

Print Friendly, PDF & Email

Informacje o indywidualnych zmianach opłat czynszowych dla lokali mieszkalnych przekazywane są najemcom pisemnie, natomiast ogólne informacje o zmianach opłat związanych ze zmianami cen mediów, ich wysokości i terminach wprowadzania tych zmian publikowane są na stronie internetowej.

Informacje o zmianach w regulaminie rozliczania mediów zamieszczane są wyłącznie na stronie internetowej.

Zasady rozliczeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez ZGM i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 211/2022 z 23.12.2022 r.

Zmiana cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z cennikiem AQUA S.A. od 16.11.2022r.