Zmiany opłat - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zmiany opłat

Print Friendly, PDF & Email

Informacje o indywidualnych zmianach opłat czynszowych dla lokali mieszkalnych przekazywane są najemcom pisemnie, natomiast ogólne informacje o zmianach opłat związanych ze zmianami cen mediów, ich wysokości i terminach wprowadzania tych zmian publikowane są na stronie internetowej.

Informacje o zmianach w regulaminie rozliczania mediów zamieszczane są wyłącznie na stronie internetowej.

Zasady rozliczeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez ZGM i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 256/2019 z 20.12.2019r.

Zmiana cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z cennikiem AQUA S.A. od 16.06.2020r.