Dział Osobowo-Administracyjny

Print Friendly, PDF & Email
Siedziba: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce: II piętro pokój nr 19 i 19a

 

Kierownik Iwona Wąsik 33 49 90 630

 

Nabór pracowników, sprawy kadrowe i szkolenia 33 49 90 630
Sprawy płacowe, socjalne i BHP 33 49 90 631
Sprawy administracyjne 33 49 90 632
Dziennik Podawczy i ekspedycja poczty 33 49 90 600
33 49 90 607
Obsługa Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta 33 49 90 605
33 49 90 606

 

ZADANIA

 
Do zakresu zadań Działu Osobowo – Administracyjnego należy prowadzenie spraw związanych
z obsługą kadrowo – płacową aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prowadzenie spraw administracyjnych, dziennika Podawczego oraz Biura Obsługi Interesantów, a w szczególności:

 1. W zakresie kadrowo – płacowym:
  • realizowanie zakładowej polityki zatrudnieniowej (nabór pracowników, racjonalne gospodarowanie etatami, dyscyplina pracy, szkolenia),
    
  • przygotowywanie i nadzorowanie okresowych ocen pracowników,
    
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
    
  • gospodarowanie funduszem płac – naliczanie wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym,
    
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania stażystów, absolwentów, pracowników interwencyjnych,

  • prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. W zakresie administracyjnym:
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia biurowego,
    
  • dokonywanie zakupów sprzętu biurowego oraz innych artykułów gospodarczych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
    
  • sprawowanie nadzoru nad archiwum ZGM,
    
  • załatwianie spraw związanych ochroną obiektu w siedzibie Zakładu.
 3. Załatwianie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników,
   
 4. Prowadzenie Dziennika Podawczego i ekspedycji poczty,
   
 5. Prowadzenie Biura Obsługi Interesanta:
  1. w zakresie lokali mieszkalnych:
   • potwierdzanie i sprawdzanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,
     
   • wydawanie blankietów na wpłatę czynszów,
     
   • wydawanie i przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania oraz udzielanie informacji,
     
   • dotyczących spełnienia kryteriów ubiegania się o lokal mieszkalny,
     
   • udzielanie informacji dotyczących spełniania kryteriów do obniżki czynszów i wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o obniżkę dochodową czynszu,
     
   • udzielanie informacji o saldach lokali nie objętych windykacją,
     
   • informowanie o sposobie wykorzystania nadpłaty wynikającej z rozliczenia salda,
     
   • udzielanie informacji o wynikach rozliczenia mediów (informacji dotyczących okresu rozliczenia, rodzaju rozliczanych mediów, itp.).
  2. w zakresie lokali użytkowych i windykacji:
   • wydawanie list wynajmu lokali użytkowych i garaży,
     
   • udzielanie podstawowych informacji dotyczących treści oferty na najem lokalu użytkowego lub garażu,
     
   • udzielanie informacji o saldach punktów/lokali (dotyczy każdego rodzaju zasobu) nie objętych windykacją,
   • udzielanie informacji na temat wyników rozliczenia mediów za lokal użytkowy.
  3.  w zakresie eksploatacji:
   • wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych,
     
   • wydawanie wniosków i udzielanie informacji dotyczących sprzedaży lokali użytkowych,
     
   • udzielanie informacji dotyczących dzierżawy terenów,
     
   • udzielanie informacji dotyczących ogólnych zasad gospodarki odpadami komunalnymi (sposób sortowania odpadów, sposób naliczania opłat, sposób składania oświadczenia o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu bądź prowadzonej działalności).
 6. Obsługa sekretariatu Dyrekcji Zakładu.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-12-21, 08:16
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-12-21, 08:15
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 09:47
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji