Dział Osobowo-Administracyjny

Print Friendly, PDF & Email
Dział Osobowo – Administracyjny
ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
II piętro pokój nr 19 i 19aIwona Wąsik
– kierownik
33 4990 630


Nabór pracowników 33 4990 630
Sprawy kadrowe i szkolenia 33 4990 632
Sprawy płacowe 33 4990 631
Sprawy socjalne, administracyjne i BHP 33 4990 631
Dziennik Podawczy i ekspedycja poczty 33 4990 600
33 4990 607
Obsługa Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta 33 4990 605
33 4990 606


 
Zadania

 

Do zakresu zadań Działu Osobowo – Administracyjnego należy prowadzenie spraw związanych
z obsługą kadrowo – płacową aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prowadzenie spraw administracyjnych, dziennika Podawczego oraz Biura Obsługi Interesantów, a w szczególności:

 1. W zakresie kadrowo – płacowym:
  • realizowanie zakładowej polityki zatrudnieniowej (nabór pracowników, racjonalne gospodarowanie etatami, dyscyplina pracy, szkolenia),
  • przygotowywanie i nadzorowanie okresowych ocen pracowników,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • gospodarowanie funduszem płac – naliczanie wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym,
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania stażystów, absolwentów, pracowników interwencyjnych
 2. W zakresie administracyjnym:
  • prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia biurowego,
  • dokonywanie zakupów sprzętu biurowego oraz innych artykułów gospodarczych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
  • sprawowanie nadzoru nad archiwum ZGM,
  • załatwianie spraw związanych ochroną obiektu w siedzibie Zakładu,
 3. Załatwianie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.
    
 4. Prowadzenie Dziennika Podawczego i ekspedycji poczty.
    
 5. Prowadzenie Biura Obsługi Interesanta:
  1. w zakresie lokali mieszkalnych:
   • potwierdzanie i sprawdzanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,
   • wydawanie blankietów na wpłatę czynszów,
   • wydawanie i przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania oraz udzielanie informacji
   • dotyczących spełnienia kryteriów ubiegania się o lokal mieszkalny,
   • udzielanie informacji dotyczących spełniania kryteriów do obniżki czynszów i wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o obniżkę dochodową czynszu,
   • udzielanie informacji o saldach lokali nie objętych windykacją,
   • informowanie o sposobie wykorzystania nadpłaty wynikającej z rozliczenia salda,
   • udzielanie informacji o wynikach rozliczenia mediów (informacji dotyczących okresu rozliczenia, rodzaju rozliczanych mediów, itp.). 
  2. w zakresie lokali użytkowych i windykacji:
   • wydawanie list wynajmu lokali użytkowych i garaży,
   • udzielanie podstawowych informacji dotyczących treści oferty na najem lokalu użytkowego lub garażu,
   • udzielanie informacji o saldach punktów/lokali (dotyczy każdego rodzaju zasobu) nie objętych windykacją,
   • udzielanie informacji na temat wyników rozliczenia mediów za lokal użytkowy.
  3.  w zakresie eksploatacji:
   • wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych,
   • wydawanie wniosków i udzielanie informacji dotyczących sprzedaży lokali użytkowych,
   • udzielanie informacji dotyczących dzierżawy terenów,
   • udzielanie informacji dotyczących ogólnych zasad gospodarki odpadami komunalnymi (sposób sortowania odpadów, sposób naliczania opłat, sposób składania oświadczenia o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu bądź prowadzonej działalności).
 6. Obsługa sekretariatu Dyrekcji Zakładu.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: