Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki

Print Friendly, PDF & Email
Siedziba: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce: II piętro – pokój nr 25

 

Telefon: 33 49 90 698,

33 49 90 699

 

ZADANIA

 
Do podstawowych obowiązków wieloosobowego stanowiska pracy ds. informatyki należy organizowanie zarządzania systemami informatycznymi, koordynowanie i kontrolowanie użytkowania systemów informatycznych zapewniające utrzymanie:

 • integralności informacji,
 • poufności informacji,
 • dostępności informacji.

W szczególności do zadań w zakresie informatycznym należy:

  1. W zakresie organizowania i planowania informatyzacji Zakładu:
   • analizowanie i bilansowanie potrzeb inwestycyjnych, modernizacyjnych i konserwacyjnych w zasobach informatycznych w dostosowaniu do struktury organizacyjnej i zadań ZGM, z uwzględnieniem postępu technicznego w zakresie rozwoju informatyki w tym, przygotowywanych do wprowadzenia w skali kraju elektronicznych usług administracji publicznej,
     
   • opracowywanie projektów rzeczowych planów wieloletnich i rocznych zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, programów użytkowych, urządzeń i instalacji sieciowych, internetowych, według potrzeb i możliwości finansowych określonych w planie finansowym jednostki,
     
   • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego obejmującej szczegółowy opis zakresu zamówienia,
     
   • wykonywanie czynności związanych z realizacją i rozliczeniem zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych.
  2. W zakresie zarządzania zasobami informatycznymi i zasad użytkowania oprogramowania:
   • zapewnienie legalności stosowanego w Zakładzie oprogramowania,
     
   • zapewnienie efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi.
  3. W zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego i archiwizowania danych:
   • zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego na poziomie bezpieczeństwa fizycznego i logicznego,
     
   • zabezpieczenie antywirusowe systemu informatycznego,
     
   • opracowanie instrukcji zabezpieczenia systemu informacyjnego oraz planu awaryjnego na wypadek poważnych zaburzeń i przerw w poprawnym działaniu sprzętu, systemów, sieci, baz danych i aplikacji i bieżące aktualizowanie tych dokumentów,
     
   • archiwizowanie danych systemu.
  4. W zakresie współdziałania i koordynacji działań
   • współpraca z wykonawcami zamówień na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, programów użytkowych oraz usług serwisowych w sprawach eksploatacji urządzeń, wdrażania programów i ich uzupełnień lub modyfikacji,
     
   • współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu w sprawach potrzeb sprzętowych i programów użytkowych, oceny przydatności zakupionych czy wykonanych siłami własnymi programów i ich wdrażania, zasad bezpiecznego użytkowania systemów informatycznych, dostępu, przetwarzania i dystrybucji danych.
  5. W zakresie sprawowania funkcji kontrolnych:
   • sprawdzanie prawidłowości faktur pod względem merytorycznym i formalnym,
     
   • bieżący nadzór nad legalnością i dopuszczeniem do użytkowania wykorzystywanego w jednostce oprogramowania,
     
   • nadzór na prawidłowością logowania i przestrzegania obowiązujących użytkowników zasad bezpieczeństwa,
     
   • nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków zabezpieczających system operacyjny, sieć i oprogramowanie.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-12
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-05-17, 11:46
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 11:44
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-01-09, 13:32
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:38
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:37
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:35
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji