Majątek

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza nieruchomościami będącymi własnością gminy, których wykaz podano poniżej. Ponadto w skład majątku ZGM wchodzą środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, służące do wykonywania statutowych zadań, które są zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych ZGM. Wartość składników majątku przedstawia sprawozdanie F-01.

Wartość składników majątku trwałego w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych według sprawozdania F-01