Majątek

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zarządza nieruchomościami będącymi własnością gminy, których wykaz podano poniżej. Ponadto w skład majątku ZGM wchodzą środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, służące do wykonywania statutowych zadań, które są zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych ZGM. Wartość składników majątku przedstawia sprawozdanie F-01.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Bielska-Białej, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wartość składników majątku trwałego w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych na dzień 31.12.2018r. według sprawozdania F-01

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-04-18, 14:43
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-18, 14:43
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji