Majątek - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Majątek

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza nieruchomościami będącymi własnością gminy, których wykaz podano poniżej. Ponadto w skład majątku ZGM wchodzą środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, służące do wykonywania statutowych zadań, które są zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych ZGM. Wartość składników majątku przedstawia sprawozdanie F-01.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Bielska-Białej, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wartość składników majątku trwałego w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych według sprawozdania F-01