Dział Księgowości

Print Friendly, PDF & Email

ul.Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

II piętro – pokój nr 22 – 23
III piętro – pokój nr 30 – 33

 

Danuta Augustyn

kierownik – zastępca głównego księgowego

Telefon: 33 49 90 651

 


 

Zadania

Planowanie i sprawozdawczość budżetowa 33 49 90 614
Ewidencja przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w tym wyjaśnienia dotyczące dokonywanych wpłat i wypłat związanych z rozrachunkami z tyt. najmu 33 49 90 661
33 49 90 654
33 49 90 657
Ewidencja kosztów eksploatacji dotycząca zarządzanych nieruchomości 33 49 90 652
33 49 90 653
Ewidencja kosztów remontów i inwestycji 33 49 90 658
Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT 33 49 90 659
Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej gospodarki magazynowej 33 49 90 655
Ewidencja faktur i innych dokumentów dotyczących zobowiązań Zakładu z tytułu kosztów eksploatacji, remontów i inwestycji 33 49 90 656
Prowadzenie rozrachunków z tytułu zobowiązań Zakładu 33 49 90 662
Prowadzenie rozrachunków z pracownikami 33 49 90 659
Prowadzenie rozrachunków z tytułu administracji zleconej nieruchomości oraz administrowanych bez zlecenia 33 49 90 659
Ewidencja rozrachunków z tytułu zaliczek na koszty eksploatacji i wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 33 49 90 662
Ewidencja majątku Zakładu 33 49 90 651
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości 33 49 90 651
Koordynacja w zakresie zgłaszania szkód majątkowych i osobowych dotyczących administrowanych zasobów 33 49 90 651
Naliczenia czynszów i opłat, zmiany w ewidencji 33 49 90 694
Rozliczenia mediów w lokalach położonych w budynkach gminnych 33 49 90 691
33 49 90 692
33 49 90 697
Rozliczenia mediów w lokalach gminnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 33 49 90 696
Rozliczenia energii elektrycznej 33 49 90 693
Plombowanie wodomierzy, wymiany wodomierzy 33 49 90 693

 

Zadania rozliczeniowe

Prowadzenie ewidencji naliczeń czynszów i pozostałych opłat oraz rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania, dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, dostaw energii elektrycznej, gazu oraz innych kosztów związanych z eksploatacją budynków.

W szczególności do zadań w zakresie czynności rozliczeniowych należy:

 1. W zakresie organizowania działalności
  • wprowadzanie do programu informatycznego danych najemców wynikających z zawartych umów o najem i dzierżawę, bieżące aktualizowanie tych danych w przypadku uzasadnionych zmian,
  • wystawianie faktur VAT,
  • współpraca z innymi działami w zakresie przekazywanych danych do wprowadzenia do systemu komputerowego,
  • prognozowanie wielkości przychodów z czynszu najmu/dzierżawy i innych opłat na podstawie zawartych umów i ustalonych stawek czynszów oraz innych opłat,
  • aktualizacja stawek czynszu oraz opłat dodatkowych, wynikających z aktualnych analiz, przeliczeń lub przyjętych planów bądź na podstawie informacji otrzymanych od dostawcy usługi.
 2. W zakresie rozliczeń:
  • prowadzenie ewidencji infrastruktury zakresie gospodarki licznikowej oraz lokali nieopomiarowanych,
  • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów zużycia energii cieplnej, podgrzania wody do celów użytkowych i gazu na cele grzewcze według odczytów liczników i faktur od dostawców tej energii, i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody do celów użytkowych i gazu dla najemców i na cele własne,
  • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów wywozu nieczystości według faktur usługodawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za wywóz nieczystości dla najemców i na cele własne,
  • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, zużycia energii elektrycznej według odczytów liczników, faktur dostawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za energię elektryczną dla najemców i na cele własne,
  • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów dostawy zimnej i ciepłej wody oraz kosztów odprowadzenia ścieków według faktur usługodawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla najemców i na cele własne.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2022-05-04, 14:39
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:24
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:24
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:21
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:05
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:01
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji