Stawki czynszów w lokalach mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email

Stawki czynszów w lokalach mieszkalnych ustalane są w zależności od ich położenia i standardu na podstawie Zarządzenia Nr ON-II.0050.385.2024.ZGM Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 20 maja 2024r. w sprawie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska – Białej

Czynniki wpływające na wartość użytkową lokali mieszkalnych i wysokość ustalonej stawki czynszu określane są na podstawie Uchwały Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska – Białej na lata 2020-2024”