Zasady odpłatności za energię elektryczną

Print Friendly, PDF & Email

Zasady rozliczeń kosztów energii elektrycznej w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej dostarczanej do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 211/2022 z 23.12.2022 r.

W zakresie rozliczeń kosztów energii elektrycznej powyższy regulamin rozliczeń ustalony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018 poz.755 t.j. z późniejszymi zmianami) i odpowiada treści tej ustawy.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Księgowości.