Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej

Print Friendly, PDF & Email

Informacja publiczna niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom). Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru:

Siedziba: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała.

Jednostka odpowiedzialna:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Termin odpowiedzi:

 1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku,
   
 2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

 
Krok po kroku:
 

 1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
   
 2. Złóż go w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej albo wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 
   
 3. W ciągu 14 dni lub – w uzasadnionych przypadkach – maksymalnie w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.

Dokumenty do pobrania

 

 1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
 2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej