Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej

Print Friendly, PDF & Email

Informacja publiczna niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom). 
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru:

Siedziba: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała.

Jednostka odpowiedzialna:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Termin odpowiedzi:

 1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, 
 2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Krok po kroku:

 1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

   

 2. Złóż wniosek w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej albo wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

   

 3. W ciągu 14 dni lub – w uzasadnionych przypadkach – maksymalnie w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.

i

Pobierz pliki

 

 1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
 2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-07-09, 14:49
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-09, 14:49
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-07-09, 14:49
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 11:53
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 11:52
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-28, 14:20
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-09, 07:37
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-09, 07:36
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-09, 07:34
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-09, 07:32
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-09, 07:32
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji