Dział Zamówień Publicznych

Print Friendly, PDF & Email
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
 
parter – pokój nr 3b – 3d

 

Grzegorz Mikler

Kierownik

Telefon: 33 49 90 601

 


 

33 49 90 602
33 49 90 603
33 49 90 604
33 49 90 608
33 49 90 633
33 47 57 724
33 47 57 725

 

 

Zadania

 

Podstawowe zadania Zespołu ds. Zamówień Publicznych:

 1. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wewnętrznych aktów normatywnych (regulamin), w szczególności:
  • opracowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacja istotnych warunków zamówienia),
  • ogłoszenie zamówienia,
  • dokonywanie analizy i oceny ofert oraz podejmowanie w postępowaniu czynności niezbędnych do wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania z zachowaniem obowiązujących przepisów,
  • ogłoszenie wyników postępowania (wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania),
  • przygotowanie umowy o zamówienie publiczne i przeprowadzenie procedury jej zawarcia,
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
  • sporządzanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • nadzór nad wykonaniem umowy w zakresie zgodności z treścią umowy oraz obowiązującymi przepisami.

Pozostałe zadania Zespołu ds. Zamówień Publicznych:

 • prowadzenie ewidencji postępowań o zamówienia publiczne,
 • archiwizacja dokumentacji postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie, ogłaszanie i aktualizacja planów zamówień publicznych,
 • przygotowywanie dokumentów w zakresie obowiązków sprawozdawczych.
 • koordynacja współpracy komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowego udzielania zamówień,
 • sporządzanie statystyk, wykazów, analiz dotyczących postępowań o zamówienia publiczne.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2022-05-04, 14:59
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:59
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:47
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji