Dział Zamówień Publicznych

Print Friendly, PDF & Email
Siedziba: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce: parter – pokój nr 3b – 3d

 

Kierownik Grzegorz Mikler 33 49 90 601

 

Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi. 33 49 90 602

33 49 90 608

33 49 90 633

33 47 57 724

33 47 57 725
 

33 49 90 603

33 49 90 604

 
 

ZADANIA

 
Podstawowe zadania Działu Zamówień Publicznych:

 1. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wewnętrznych aktów normatywnych (regulamin), w szczególności:
  • opracowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacja istotnych warunków zamówienia),
    
  • ogłoszenie zamówienia,
    
  • dokonywanie analizy i oceny ofert oraz podejmowanie w postępowaniu czynności niezbędnych do wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania z zachowaniem obowiązujących przepisów,
    
  • ogłoszenie wyników postępowania (wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania),
    
  • przygotowanie umowy o zamówienie publiczne i przeprowadzenie procedury jej zawarcia,
    
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
    
  • sporządzanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia,
    
  • nadzór nad wykonaniem umowy w zakresie zgodności z treścią umowy oraz obowiązującymi przepisami.

Pozostałe zadania Działu Zamówień Publicznych:
 

 • prowadzenie ewidencji postępowań o zamówienia publiczne,
   
 • archiwizacja dokumentacji postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   
 • opracowywanie, ogłaszanie i aktualizacja planów zamówień publicznych,
   
 • przygotowywanie dokumentów w zakresie obowiązków sprawozdawczych,
   
 • koordynacja współpracy komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowego udzielania zamówień,
   
 • sporządzanie statystyk, wykazów, analiz dotyczących postępowań o zamówienia publiczne.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-05-17, 10:15
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 10:14
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:59
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:47
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji