Prawo - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Prawo

Print Friendly, PDF & Email

Podstawowym zakresem działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie z § 6 statutu Zakładu, jest sprawowanie administracji budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, opieka techniczna nad nimi oraz prowadzenie gospodarki lokalami. Wypełniając swe statutowe zadania tut. Zakład działa w ramach przepisów regulujących szeroko rozumianą sferę mieszkalnictwa. Do podstawowych aktów prawa, które nakładają określone obowiązki na ZGM, jako administratora i zarządcy budynków, należą między innymi:

 • Kodeks cywilny
   
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
   
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
   
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
   
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
   
 • Prawo zamówień publicznych,
   
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
   
 • Prawo budowlane,
   
 • rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
   
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
   
 • Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022 wprowadzony uchwałą Nr XXXV/650/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 2017 r.
   
 • Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej wprowadzone uchwałą Nr XLII/839/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r.