2 uzupełniający nabór wniosków – tymcz. zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie o drugim uzupełniającym naborze wniosków w ramach realizacji projektu: Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ogłasza pierwszy uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji projektu: Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020r).

Nabór będzie przeprowadzany w okresie od 1 lipca 2024 r. do  13 września 2024 r.

Podstawą przeprowadzenia niniejszego naboru jest:

Zarządzenie Nr ON-0050.505.2024.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego uzupełniającego naboru wniosków w ramach realizacji projektu: Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) (treść zarządzenia) w związku z Zarządzeniem Nr ON-0050.35.2024.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy mieszkaniowej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (treść zarządzenia), oraz Zarządzeniem Nr ON-0050.76.2024.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach realizacji projektu: Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) (treść zarządzenia)  

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 

Warunki jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o najem jednego z lokali wymienionych w wykazie określa Zarządzenie Nr ON-0050.35.2024.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy mieszkaniowej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (treść zarządzenia).

 

Wnioskodawca (wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania), może złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy najmu.

 

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wynajem danego lokalu przez kilku wnioskodawców.

 

Kto może złożyć wniosek?

 

Osoba fizyczna, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, posiada aktualny status UKR lub Kartę Polaka i przebywa na terenie Miasta Bielska-Białej (wymóg dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) 

 

 


 

 

Osoba przebywająca na terenie Miasta Bielsko-Biała 

 

 


 

 

Osoba, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku wynosi:

 • nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstwa jednoosobowego, 
 • nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i nie więcej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstwa wieloosobowego.

 

Poniższa tabela przedstawia minimalny i maksymalny limit dochodu dla poszczególnych gospodarstw domowych:

 

RODZAJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO DOCHÓD / na osobę
  minimalny maksymalny
Gospodarstwo jednoosobowe 444,23 zł 2538,46 zł
Gospodarstwo wieloosobowe 317,31 zł 1903,85 zł

 

Za dochód, uważa się wszystkie dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego – z wynagrodzenia za pracę (w tym w związku z wykonywaniem umów cywilnoprawnych), z prowadzonej działalności gospodarczej, ze świadczeń pomocowych z MOPS, ZUS lub z innych nieudokumentowanych źródeł, rent, emerytur, stypendiów etc.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Wypełniony i podpisany druk wniosku (wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego ) wraz z:
  • deklaracją o wysokości dochodów wszystkich wnioskodawców oraz członków gospodarstwa domowego (deklaracja)– wysokość uzyskiwanych dochodów wszystkich osób ubiegających się o wynajem danego lokalu za okres ostatnich pełnych 3 m-cy przed złożeniem wniosku (w deklaracji wykazuje się wszystkie osiągane dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego; jeżeli wniosek składa kilku wnioskodawców każde gospodarstwo domowe składa odrębną deklarację
   o dochodach) winna być potwierdzona stosownymi dokumentami:
   • dla osób zatrudnionych – zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę wg wzoru (zaświadczenie)
   • dla emerytów i rencistów – decyzjami o wysokości emerytury lub renty (zaświadczenie z ZUS lub odcinki); 
   • dla osób bezrobotnych – zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych; 
   • dla osób niepracujących, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, lub wykonujących prace dorywcze lub uzyskujących dochód z innego źródła – oświadczeniem wg wzoru (oświadczenie)
   • dla osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczeniem wg wzoru (oświadczenie)
   • osób prowadzących działalność gospodarczą – ryczałt – oświadczeniem wg wzoru  (oświadczenie)
   • dla osób pobierających zasiłki np. stały lub rodzinny oraz alimenty – decyzjami o ich wysokości, wyrokami sądowymi lub zaświadczeniami od komornika. 
   • oświadczenie o pobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wpływają na sytuację materialną rodziny – oświadczeniem wg wzoru (oświadczenie);
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie o niepełnosprawności osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, 
 3. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, rodzaj wykonywanej pracy, oraz okres zatrudnienia, 
 4. dokumenty potwierdzające wykonywanie wolontariatu, 
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnego statusu UKR lub Karty Polaka (jeżeli ww. dokumenty są w posiadaniu wnioskodawcy), 
 6. zaświadczenie potwierdzające sposób korzystania z placówki zbiorowego zakwaterowania, 
 7. zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych wszystkich osób pełnoletnich objętych wnioskiem wg wzoru (zgoda)– musi zostać złożona i podpisana przez każdego pełnoletniego członka rodziny/ wszystkich członków gospodarstwa domowego – każda z tych osób składa oświadczenie na odrębnych drukach. Oświadczenie dotyczy także osób małoletnich, oświadczenie składa opiekun prawny.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać w ZGM (bezpośrednio lub ze strony internetowej )  Kompletne wnioski o zawarcie umowy najmu konkretnego lokalu (w formie papierowej) przyjmowane będą w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) przy ul. Lipnickiej 26w Bielsku-Białej, Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godz. od 7.00 do 15.00 od 1 lipca 2024 r. do  13 września 2024 r

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby wyznaczonego punktu w ZGM, wnioski wysłane pocztą przed upływem terminu, a dostarczone do wyznaczonego w  ZGM punktu odbioru wniosków po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje  dostępne są w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  pok. 18 (I piętro) tel. 33 49 90 628.

 

INFORMACJA DODATKOWE

 

Naborem tym objętych jest 8 lokali mieszkalnych, które zostały szczegółowo opisane w Zarządzeniu Nr ON-0050.340.2024.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego uzupełniającego naboru wniosków w ramach realizacji projektu: Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) (treść zarządzenia). Oferowana forma wsparcia jest dotowana ze środków zewnętrznych i ma charakter tymczasowy, nie dłuższy niż 5 lat.

Z wnioskodawcami wyłonionymi w drodze naboru zostaną zawarte umowy najmu na czas oznaczony na zasadach najmu socjalnego. Lokale wyposażone są w centralne ogrzewanie, łazienki i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stawka czynszu za lokal odpowiada stawce za najem socjalny lokalu, wskazanej w zarządzeniu Prezydenta Miasta (aktualnie to 3,30 zł/m2). Oprócz czynszu najemcy dedykowanych lokali będą uiszczać opłaty za media.

Umowy najmu lokali będą zawierane z osobami wyłonionymi w drodze naboru niezwłocznie po jego zakończeniu.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2024-06-28
Krzysztof Badaczewski
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2024-06-28, 12:57
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2024-06-28, 12:57
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2024-06-28, 12:56
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2024-06-28, 12:53
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2024-06-28, 12:48
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji