DZ/14/2020 – studium wykonalności

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do konkursu, który będzie ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, dla planowanych przez Zamawiającego zadań remontowo-inwestycyjnych w 8 budynkach położonych w Bielsku-Białej.

zobacz szczegóły