WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU NA KOSZT NAJEMCY _2022

Print Friendly, PDF & Email

INFORMACJA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH NA OSTATECZNYCH LISTACH WYNAJMU MIESZKAŃ

 

Osoby, które czekają na propozycję mieszkaniową na ogłoszonych listach wynajmu, mogą „przyspieszyć” swoją kolejkę i  zrealizować swoje uprawnienie do zawarcia umowy najmu deklarując chęć zawarcia umowy najmu lokalu wymienionego na wykazie jn. po wyremontowaniu go swoim staraniem i na swój koszt. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania w „kolejce” na realizację wniosku.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZAWARCIE UMOWY:

  1. Deklarację zawarcia umowy najmu lokalu zamieszczonego na wykazie może złożyć osoba:

której wniosek został umieszczony na liście wynajmu mieszkań,

– która w dacie składania deklaracji spełnia kryteria, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały w zakresie zamieszkiwania na terenie Miasta Bielska-Białej, spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w § 5 Uchwały oraz spełnia jeden z warunków zamieszkiwania określonych w § 7 Uchwały,

– która nie posiada zadłużenia wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień składania deklaracji,

– która wraz z deklaracją złoży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz, że posiada środki niezbędne do wykonania remontu w zakresie wskazanym w ogłoszeniu i taki remont wykona.

 

  1. Warunki, o których mowa w punkcie 1 muszą być spełnione łącznie.
  2. Wraz z deklaracją, wnioskodawca obowiązany jest złożyć aktualizację danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1 i 2 Uchwały.
  3. Szczegółowy zakres remontu będzie ustalony w umowie przedwstępnej.
  4. Warunkiem podpisania umowy najmu będzie odbiór wykonanych prac remontowych przez ZGM.
  5. Deklaracje można złożyć osobiście na BOI ZGM, ul. Lipnicka 26 lub pocztą (liczy się data wpływu do ZGM). Tylko deklaracje zwierające komplet dokumentów będą rozpatrywane.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI MIJA 30.11.2022R. !!!

UWAGA!

W przypadku, gdy deklaracje zawarcia umowy najmu lokalu zamieszczonego na wykazie złoży więcej niż jeden wnioskodawca, o pierwszeństwie zawarcia umowy decydować będzie liczba punktów uzyskanych w procesie weryfikacji wniosku do listy wynajmu, a w przypadku równej liczby punktów – data złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej (pierwszeństwo będzie miał wniosek złożony wcześniej).

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, na tablicy ogłoszeń, zostały wywieszone:

wykaz lokali przeznaczonych do remontu

wzór deklaracji zawarcia umowy najmu lokalu

 

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr ON.0050.2001.2021.ZGM Prezydenta Miasta Bielska
– Białej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu na podstawie § 26 Uchwały Nr XXV/624/2020 z dnia 17.11.2020r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej”.

 

Wykaz (link)

 

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2022-07-11
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-02-23, 10:21
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2022-10-27, 14:07
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji