Zmiany opłat

Print Friendly, PDF & Email

Informacje o indywidualnych zmianach opłat czynszowych dla lokali mieszkalnych przekazywane są najemcom pisemnie, natomiast ogólne informacje o zmianach opłat związanych ze zmianami cen mediów, ich wysokości i terminach wprowadzania tych zmian publikowane są na stronie internetowej.

__________________________________________________

Informacje o zmianach w regulaminie rozliczania mediów zamieszczane są wyłącznie na stronie internetowej

Zasady rozliczeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez ZGM i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 86/2013 z 19.12.2013r. z późniejszymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 37/2017 z 19.06.2017r.

Regulamin rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM

__________________________________________________

Zasady składania korekt deklaracji o zmianie liczby mieszkańców i wniosków o zmianę zaliczek na poczet opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków zamieszczono w zakładce Jak załatwić sprawę/Zgłaszanie zmian

__________________________________________________

Zmiany cen mediów

Zmiana cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z cennikiem AQUA S.A. od 16.06.2019r.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: