Umieszczanie urządzeń reklamowych

Print Friendly, PDF & Email

PROCEDURA UMIESZCZENIA URZĄDZENIA REKLAMOWO – INFORMACYJNEGO

 

 1. Jeżeli budynek jest w zarządzie ZGM-u – to właściciel urządzenia występuje do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej nr 26 z wnioskiem o wydanie wstępnej zgody na umieszczenie urządzenia reklamowo – informacyjnego – wraz z załączeniem projektu fotograficznego i wizualizacji urządzenia reklamowego.
   
 2. Jeżeli budynek jest budynkiem wspólnotowym – to należy zwrócić się do zarządcy nieruchomości z wnioskiem o wydanie zgody na umieszczenie urządzenia reklamowo – informacyjnego wraz z załączeniem projektu fotograficznego i wizualizacji urządzenia reklamowego oraz o zawarcie umowy na udostępnienie elewacji na cele reklamowe.
   
 3. Właściciel urządzenia po uzyskaniu wstępnej zgody ZGM-u bądź Wspólnoty Mieszkaniowej (zarządcy nieruchomości) kieruje wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej z prośbą o wydanie decyzji bądź opinii, a po uzyskaniu akceptacji wydaje pozwolenie na umieszczenie urządzenia reklamowego.
   
 4. Następnie właściciel urządzenia reklamowego wraz z otrzymaną zgodą od ZGM-u bądź Wspólnoty Mieszkaniowej i Pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków kieruje wniosek do Urzędu Miejskiego – Wydziału Urbanistyki i Architektury o zgodę i wydanie opinii na umieszczenie urządzenia reklamowego na nieruchomości.
   
 5. Po uzyskaniu w/w pozwoleń i opinii tj. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Urzędu Miejskiego – Wydziału Urbanistyki i Architektury właściciel urządzenia dostarcza je niezwłocznie do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – celem spisania umowy o udostępnienie nieruchomości na cele reklamowe – w przypadku budynku w zarządzie ZGM-u bądź do
  Zarządcy Nieruchomości – w przypadku budynku wspólnotowego.
   
 6. OPŁATĘ ZA UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI POBIERANA JEST ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ NR XLI 492 Z DNIA 11.02.1997r.