Zasady ubiegania się o lokal komunalny - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady ubiegania się o lokal komunalny

Print Friendly, PDF & Email

Niezbędnym krokiem, który należy podjąć, aby uzyskać mieszkanie komunalne jest złożenie kompletnego wniosku o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej. Wzór wniosku można pobrać w ZGM (bezpośrednio lub ze strony internetowej www.zgm.eu ) i złożyć na dzienniku podawczym ZGM ul. Lipnicka 26 (link do druku). Wniosek winien zawierać dane osobowe wnioskodawcy i wszystkich osób nim objętych informacje mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku w szczególności o aktualnych warunkach mieszkaniowych i osiąganych dochodach, dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa: deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, oświadczenie o stanie majątkowym gospodarstwa domowego i oświadczenie o nieposiadaniu lub posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości oraz zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych wszystkich osób pełnoletnich objętych wnioskiem.

Kryteria weryfikacji wniosków oraz tryb ich rozpatrywania reguluje UCHWAŁA Nr XXV/624/2020 z dnia 17.11.2020r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej” z późn. zm. (l

ink do tekstu). Wstępna weryfikacja ocenia spełnienie podstawowych kryteriów:

1. KRYTERIUM ZAMIESZKIWANIA – uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje na terenie Miasta z zamiarem stałego pobytu, tj. centralizuje swoje potrzeby życiowe i prowadzi gospodarstwo domowe na terenie Miasta,

2. KRYTERIUM DOCHODOWE:

 • o którym mowa w § 4 Uchwały, czyli pozostawanie w niedostatku,  
 • o którym mowa w § 5 Uchwały, czyli pozostawanie w trudnej sytuacji materialnej – dla osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania na czas nieoznaczony
Kryterium dochodowe Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy w przypadku gospodarstwa wieloosobowego Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
Pozostawanie w niedostatku – o którym mowa w § 4 Uchwały nie przekracza 15 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej nie przekracza 10%  wynagrodzenia w gospodarce narodowej
Pozostawanie w trudnej sytuacji materialnej – o którym mowa w § 5 Uchwały zawiera się w przedziale od 15% do 70% wynagrodzenia w gospodarce narodowej zawiera się w przedziale od 10% do 50 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej

3. KRYTERIUM LOKALOWE – uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innej nieruchomości lokalowej lub budynkowej nadającej się do zamieszkania (dotyczy osób kwalifikujących się do najmu socjalnego tzn. pozostających w niedostatku – o którym mowa w § 4 Uchwały).

4. WARUNKI ZAMIESZKIWANIA – co najmniej jeden z warunków określonych w § 7 niniejszej uchwały musi być spełniony

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia powyższych kryteriów lub niezłożenia kompletu ww. dokumentów wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie, co oznacza, że wynajmujący odstępuje od jego realizacji. Ewentualne ponowne staranie się o lokal z zasobu mieszkaniowego Miasta Bielska-Białej wymagać będzie złożenia nowego wniosku o wynajem mieszkania.

Informujemy, że zgodnie z § 15 ust. 5 Wnioskodawca jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach danych zawartych we wniosku i mających wpływ na jego realizację, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

Niezgłoszenie istotnych zmian we wniosku powoduje jego negatywną weryfikację, co oznacza, że wynajmujący odstępuje od jego realizacji. Ewentualne ponowne staranie się o lokal z zasobu mieszkaniowego Miasta Bielska-Białej wymagać będzie złożenia nowego wniosku o wynajem mieszkania.
W przypadku gdy złożony wniosek spełnia powyższe kryteria zostaje zweryfikowany pozytywnie i jest wstępnie przyjęty do dalszego postępowania.

Zgodnie z § 19 Uchwały jw. przyjmuje się zasadę rozpatrywania wniosków o najem lokalu w ramach okresowego tworzenia list wynajmu, sporządzanych na podstawie wniosków pozytywnie zweryfikowanych w oparciu o zaktualizowane kompletne dane dostarczone przez wnioskodawców. Opracowanie list poprzedza powtórna weryfikacja wniosków tzn. złożenie aktualnego kompletu dokumentów (załączniki do wniosku i/lub oświadczenia).

Pozyskiwanie wolnych lokali następuje przede wszystkim w drodze naturalnego ruchu ludności. Lokale posiadają różny standard wyposażeniu i stan techniczny, zatem przed kolejnym zasiedleniem konieczne są remonty i modernizacje. Fakt ten wpływa na czas realizacji list wynajmu.

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych (również najmu socjalnego lokali tj. lokali o obniżonym standardzie) z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska – Białej reguluje UCHWAŁA Nr XXV/624/2020 z dnia 17.11.2020r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej” ze zm.

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać w ZGM (bezpośrednio lub ze strony internetowej www.zgm.eu/najem-i-dzierzawa/lokale-mieszkalne/dokumenty-do-pobrania-lokale-mieszkalne/ ) i złożyć na dzienniku podawczym ZGM ul. Lipnicka 26.  

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany druk wniosku (link do druku) wraz z:

 • aktualnymi warunki mieszkaniowe (link do druku)– warunki mieszkaniowe muszą zostać potwierdzone przez administratora, zarządcę lub właściciela budynku prywatnego  
 • deklaracją o wysokości dochodów (link do druku)– wysokość uzyskiwanych dochodów wszystkich osób ubiegających się o wynajem mieszkania za okres 3 m-cy winna być potwierdzona stosownymi dokumentami:
  • osób zatrudnionych – zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę wg wzoru (link do druku);  
  • emerytów i rencistów – decyzjami o wysokości emerytury lub renty (zaświadczenie z ZUS lub odcinki);  
  • osób bezrobotnych – zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych;  
  • osób niepracujących, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, lub wykonujących prace dorywcze lub uzyskujących dochód z innego źródła – oświadczeniem wg wzoru (link do druku);  
  • osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczeniem wg wzoru (link do druku);
  • osób prowadzących działalność gospodarczą – ryczałt – oświadczeniem wg wzoru  (link do druku);
  • osób pobierających zasiłki np. stały lub rodzinny oraz alimenty – decyzjami o ich wysokości, wyrokami sądowymi lub zaświadczeniami od komornika.  
  • Oświadczenie o pobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wpływają na sytuację materialną rodziny – oświadczeniem wg wzoru (link do druku);
 • oświadczenie o stanie majątkowym wg wzoru (link do druku) – wnioskodawca powinien wskazać w oświadczeniu wszelki stan posiadania gospodarstwa domowego – wszystkich członków gospodarstwa domowego/ rodziny (przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby – zatem wszystkie osoby (także małoletnie) z jakimi wnioskodawca zamieszkuje i gospodaruje, a nie tylko pozostające w stosunku pokrewieństwa czyli bez względu na charakter więzi istniejących między nimi) – zarówno w ramach majątku odrębnego jak i objętego ustawową wspólnością majątkową zgodnie z podziałem widniejącym we wzorze oświadczenia – w zakresie nieruchomości (własność, współwłasność), ruchomości o wartości wyższej niż 5 000 zł (pojazdy – np. samochód, motocykl, skuter; maszyny, inne przedmioty wartościowe – laptop, komputer, sprzęt AGD i RTV (np. telewizor). W przypadku gdy wnioskodawcami są dwie osoby każda z tych osób składa deklarację i oświadczenie na odrębnych drukach. Oświadczenie dotyczy także osób małoletnich, oświadczenie składa opiekun prawny.  
 • Oświadczenie o nieposiadaniu lub posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości wg wzoru (link do druku) – musi zostać złożone i podpisane przez każdego pełnoletniego członka rodziny/ wszystkich członków gospodarstwa domowego – każda z tych osób składa oświadczenie na odrębnych drukach. Oświadczenie dotyczy także osób małoletnich, oświadczenie składa opiekun prawny.  
 • Zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych wszystkich osób pełnoletnich objętych wnioskiem wg wzoru (link do druku) – musi zostać złożona i podpisana przez każdego pełnoletniego członka rodziny/ wszystkich członków gospodarstwa domowego – każda z tych osób składa oświadczenie na odrębnych drukach. Oświadczenie dotyczy także osób małoletnich, oświadczenie składa opiekun prawny.

Dochód członków gospodarstwa domowego Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).”,

Za dochód uważa się:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.3)), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o    zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.6)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r.
 • 730, 752 i 992),
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

Od powyższych źródeł dochodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób

 Przywołany wyżej katalog dochodów w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest katalogiem zamkniętym. Tym samym przysporzenia niewymienione w tym przepisie – jak np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – nie są dochodem w rozumieniu tego przepisu, w konsekwencji tez nie będą dochodem dla celów określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od 1.7.2021 r.

 Dodatkowe informacje o dochodzie

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).”,

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 

Dokumenty potwierdzające dochody wykazane przez wnioskodawcę w deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę Zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy
Osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Umowa o dzieło/zlecenie i rachunki do umowy lub zaświadczenie o dochodzie uzyskiwanym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło – druk
Osoby prowadzące działalność gospodarczą Oświadczenie o dochodach osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej najlepiej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości opłacanych składek – jeśli nie są wpisane do oświadczenia. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej wymagany jest druk ZWPA.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej Oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów
Osoby uzyskujące dochód z prac dorywczych, otrzymujące pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty Oświadczenie o dochodach osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty
Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS (KRUS) Trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS (KRUS) w przypadku osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. W przypadku wypłaty przez ZUS (KRUS) dodatkowych świadczeń wymagana jest kserokopia aktualnej decyzji przyznającej świadczenia.
Osoby otrzymujące alimenty na podstawie wyroku sądowego Odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego
Osoby bezrobotne Zaświadczenie (z uwzględnieniem składki zdrowotnej) z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub potwierdzenie na deklaracji o dochodach oraz oświadczenie o dochodach lub ich braku
Osoby otrzymujące świadczenia alimentacyjne Decyzja przyznająca  świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub ewentualnie odcinki przekazów pocztowych lub ewentualnie wyciąg z konta bankowego
Studenci uczelni wyższych Zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego i na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendiów
Osoby otrzymujące  pomoc na kontynuację nauki lub pomocy dla rodzin zastępczych z MOPS Zaświadczenie z MOPS  pomocy na kontynuację nauki lub pomocy dla rodzin zastępczych lub decyzja przyznająca świadczenie
Osoby posiadające gospodarstwo rolne Zaświadczenie z urzędu gminy o dochodzie z gospodarstwa rolnego
Osoby odbywające praktyczną naukę zawodu Zaświadczenie o dochodach osiąganych w wyniku odbywanej praktycznej nauki zawodu

Powyższe ujęcie nie oznacza, że wnioskodawca nie może w inny sposób udokumentować dochodów. Powyższe zestawienie ma charakter modelowy. Należy pamiętać, że dokumenty urzędowe potwierdzają wysokość dochodu w sposób pewny.