Sprzedaż lokali mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email

Informacja dot. warunków oraz procedury sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (wyciąg z przepisów) obowiązująca od dnia 26.04.2018r.

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej informuje, że sprawy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej regulują: ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz Uchwała nr XXXVII/891/2021 Rady Miejskiej w Bielsku Białej w sprawie:
  • przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz
  • udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.
 2. W celu rozpoczęcia procedury nabycia lokalu mieszkalnego na własność należy złożyć wniosek w tutejszym Zakładzie (Dziennik Podawczy – parter) lub w Urzędzie Miejskim (Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4, plac Ratuszowy 6). Procedurę sprzedaży lokali prowadzi Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
   
 3. Zgodnie z cyt. ustawą, sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonuje Gmina w trybie bezprzetargowym wyłącznie na rzecz „głównego” najemcy, o ile najemca spełni wszystkie obligatoryjne warunki dotyczące nabycia lokalu mieszkalnego.
  Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający 5 letni okres najmu lokalu, liczony od daty złożenia wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego tj. kopię aktualnej umowy najmu lokalu mieszkalnego.
   
 4. Wartość lokalu ustalana jest na podstawie cen rynkowych w oparciu o operat szacunkowy sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Urzędu Miejskiego.
   
  Koszty:
  • ustalenia wartości lokalu, przygotowania dokumentacji geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji budynku ponosi sprzedający.
  • Koszty zawarcia umowy sprzedaży lokalu, w tym opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Cena sprzedaży obejmuje oprócz ceny lokalu, wartość udziału w prawie własności gruntu. Przed zawarciem umowy nabywcy zobowiązani są do zwrotu na rzecz Miasta środków zgromadzonych na fundusz remontowy przypadających na lokal będący przedmiotem sprzedaży.

Termin załatwienia sprawy: około 1,5 roku, a w przypadkach szczególnych – nieokreślony.