Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Print Friendly, PDF & Email

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej można załatwiać sprawy:

Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 26 – sprawy związane z umowami najmu, naliczeniami czynszów i opłat, rozliczeniami, wystawianiem faktur, reklamacjami,

Osobiście w siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych przy ul. Krasińskiego 5 – sprawy techniczne związane z eksploatacją, remontami i awariami,

Telefonicznie – niektóre kategorie spraw w Biurze Obsługi Interesanta lub w komórkach organizacyjnych pod numerami telefonów podanymi na stronie BIP/Dane ogólne,

Elektronicznie na e-mail poczta@zgm.eu – niektóre kategorie spraw,

Elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej w systemie ePUAP.

__________________________________________________

Sprawy załatwiane są w kolejności wpływu przez komórki merytoryczne, a termin ich załatwienia nie powinien przekroczyć niezbędnego na to czasu.

__________________________________________________

Załatwianie spraw wg Kodeksu postępowania administracyjnego

Poniżej zamieszczono rozdział 7 Kodeksu postępowania administracyjnego regulujący ogólne zasady załatwiania spraw w urzędach.

Rozdział 7

Załatwianie spraw

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-04-09, 07:56
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-09, 07:53
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji