Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o wynajem lokali mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email

 KOMUNIKAT

          Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwały nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku -Białej z dnia 17. 11. 2020 r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko – Biała”, na podstawie § 33 ust. 3 ww. Uchwały, konieczna jest powtórna weryfikacja pozytywnie zweryfikowanych i nieujętych na listach wynajmu lokali wniosków o wynajem mieszkania. Jednocześnie informujemy, iż z dniem 28.01.2021 r. Prezydent Miasta podjął decyzję o opracowaniu list wynajmu mieszkań na rok 2021. W związku z tym, wnioski pozytywnie zweryfikowane na podstawie powyższej weryfikacji, zgodnie z przepisami § 19 ust. 2 ww. Uchwały, zostaną przekazane Zespołowi ds. opracowania list wynajmu lokali celem ich dalszego procedowania.

Wobec powyższego, w terminie do 16.04.2021 r. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów weryfikacyjnych –  uwaga ilość załączników zależna jest od ilości osób starających się o lokal. Druki można pobrać w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub ze strony internetowej www.zgm.eu .

Nowe druki możesz pobrać  tu: https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/aktualizacja-_par.33_druki.pdf 

     Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów weryfikacyjnych lub złożenie niekompletnych dokumentów do dnia 16.04.2021 r., złożenie dokumentów po terminie bądź negatywny wynik weryfikacji, na podstawie przepisów § 15 ust. 6, oznacza, że wniosek zostaje trwale wyeliminowany z dalszego postępowania. Ewentualne ponowne ubieganie się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta będzie wymagało złożenia odrębnego (nowego) wniosku.

Kryteria weryfikacji wniosków oraz tryb ich rozpatrywania reguluje UCHWAŁA Nr XXV/624/2020 z dnia 17.11.2020r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej”

Wymagane dokumenty :

Wypełniony i podpisany druk aktualizacji wniosku wraz z:

 1. aktualnymi warunkami mieszkaniowymi – warunki mieszkaniowe muszą zostać potwierdzone przez administratora, zarządcę lub właściciela budynku prywatnego wg wzoru https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/1_aktualne-warunki.pdf;
 2. deklaracją o wysokości dochodów wg wzoru https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/2.0_Deklaracja.pdf– wysokość uzyskiwanych dochodów wszystkich osób ubiegających się o wynajem mieszkania za okres od 01.12.2020 r. do 28.02.2021 r. winna być potwierdzona stosownymi dokumentami:
 3. oświadczeniem o stanie majątkowym wg wzoru https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/3_oswiadczenie-o-stanie-majatkowym.pdf – wnioskodawca powinien wskazać w oświadczeniu wszelki stan posiadania gospodarstwa domowego – wszystkich członków gospodarstwa domowego/ rodziny. W przypadku gdy wnioskodawcami są dwie osoby każda z tych osób składa deklarację i oświadczenie na odrębnych drukach; oświadczenie dotyczy także osób małoletnich, oświadczenie składa opiekun prawny; 

 4. oświadczeniem o nieposiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości wg wzoru https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/4_oswiadczenie_o_braku_tytulu_prawnego_do_innego_lokalu.pdf – musi zostać złożone i podpisane przez każdego pełnoletniego członka rodziny/ wszystkich członków gospodarstwa domowego – każda z tych osób składa oświadczenie na odrębnych drukach. Oświadczenie dotyczy także osób małoletnich, oświadczenie składa opiekun prawny;
 5. zgodą dotyczącą przetwarzania danych osobowych wszystkich osób pełnoletnich objętych wnioskiem wg wzoru https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/5_Osw-RODO_.pdf  – musi zostać złożona i podpisana przez każdego pełnoletniego członka rodziny/ wszystkich członków gospodarstwa domowego – każda z tych osób składa oświadczenie na odrębnych drukach. Oświadczenie dotyczy także osób małoletnich, oświadczenie składa opiekun prawny.

Aktualizacja wniosku winna zawierać, dane osobowe wnioskodawcy i wszystkich osób nim objętych, informacje mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku w szczególności o aktualnych warunkach mieszkaniowych i osiąganych dochodach w okresie  od 1.12.2020 do 28.02.2021 r., dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

Komplet dokumentów można składać w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) ZGM  od 1.03.2021 r. do 16.04.2021 r. (BOI będzie przyjmować wyłącznie kompletną dokumentację) lub przesłać pocztą.

 

 

 

 

Druki do pobrania

 1. druk aktualizacji wniosku wraz z załącznikami https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/aktualizacja-_par.33_druki.pdf
 2.  druk aktualizacji wniosku https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/0.Wniosek_aktualizacja_par.33.pdf
 3. aktualne warunki mieszkaniowe https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/1_aktualne-warunki.pdf
 4.  deklaracja o wysokości dochodów https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/2.0_Deklaracja.pdf
 5. zaświadczenie wzór –  dla osób zatrudnionych https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/2.1_zaswiadczenie-o-dochodach.pdf
 6. oświadczeniem  wzór  –  dla osób niepracujących, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, lub wykonujących prace dorywcze lub uzyskujących dochód z innego źródła https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/2.3_dodatkowe-dochody.pdf
 7. oświadczeniem  wzór  –  dla osób prowadzących działalność gospodarczą https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/2.2_oswiadczenie-dzialanosc-gospodarcza.pdf
 8. oświadczeniem  wzór  – Oświadczenie o pobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wpływają na sytuację materialną rodziny https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/2.4_oswiadczenie-MOPS.pdf
 9.  oświadczeniem o stanie majątkowym wzór https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/3_oswiadczenie-o-stanie-majatkowym.pdf
 10. oświadczeniem  wzór  – o nieposiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/4_oswiadczenie_o_braku_tytulu_prawnego_do_innego_lokalu.pdf
 11. oświadczenie wzór dotyczący przetwarzania danych osobowych wszystkich osób pełnoletnich objętych wnioskiem wzór https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2021/02/5_Osw-RODO_.pdf 
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2021-02-04
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2022-02-28, 07:56
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji