KOMUNIKAT O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD LISTAMI WYNAJMU LOKALI NA ROK 2023

Print Friendly, PDF & Email

KOMUNIKAT O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD LISTAMI WYNAJMU LOKALI NA ROK 2023

Miasto Bielsko -Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej informuje, że na podstawie § 19 Uchwały nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej” zmienionej Uchwałą NR XXXV/826/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 września 2021 r., Zarządzeniem Nr ON-II.0050.68.2023.ZGM  Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 stycznia 2023 r. podjęta została decyzja o opracowywaniu  list wynajmu lokali na rok 2023.

Wobec powyższego, w terminie do 17.03.2023 r. (decyduje data wpływu do tut. Zakładu) Wnioskodawcy, którzy posiadają aktualne wnioski o wynajem mieszkania, złożone do dnia 30.09.2022r., zobowiązani są do przedłożenia kompletu dokumentów weryfikacyjnych –  uwaga ilość załączników zależna jest od ilości osób starających się o lokal (dokumenty, które zostały wysłane listownie na podany adres korespondencyjny, należy składać od 01.02.2023 r.). Druki można pobrać w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub ze strony internetowej www.zgm.eu .

Druki aktualizacyjne można pobrać tu: https://www.zgm.eu/wp-content/uploads/2022/02/SZGM-KM-55822022513290.pdf

Przypominamy jednocześnie, że niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów weryfikacyjnych lub złożenie niekompletnych dokumentów do dnia 17.03.2023 r., złożenie dokumentów po terminie bądź negatywny wynik weryfikacji, na podstawie przepisów § 15 ust. 6, oznacza, że wniosek zostaje trwale wyeliminowany z dalszego postępowania. Ewentualne ponowne ubieganie się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta będzie wymagało złożenia odrębnego (nowego) wniosku.

Zgodnie z § 19 ust. 2 wskazanej wyżej Uchwały, w przypadku wniosków złożonych w terminie do 3 miesięcy przed ostatnim dniem miesiąca poprzedzającym decyzję o rozpoczęciu prac nad listą, Wynajmujący odstępuje od ponownej weryfikacji wniosków. Zatem Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w terminie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. nie mają obowiązku składania dokumentów aktualizacyjnych, chyba że ich sytuacja rodzinna, materialna czy zdrowotna uległa zmianie i może mieć istotny wpływ na realizację wniosku. W takim przypadku, należy w terminie do dnia 17.03.2023 r. skontaktować się osobiście, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej z Działem Lokali Mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26 (nr tel. 33 499-06-05, 499-06-06, e-mail: poczta@zgm.eu), w celu poinformowania o zaistniałych zmianach.

Aktualizacja wniosku winna zawierać, dane osobowe wnioskodawcy i wszystkich osób nim objętych, informacje mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku w szczególności o aktualnych warunkach mieszkaniowych i osiąganych dochodach w okresie  od 1.11.2022 do 31.01.2023 r., dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

Komplet dokumentów można składać w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) ZGM  od 1.02.2023 r. do 17.03.2023 r. (BOI będzie przyjmować wyłącznie kompletną dokumentację) lub przesłać pocztą.

Kryteria weryfikacji wniosków oraz tryb ich rozpatrywania reguluje ww. Uchwała https://www.zgm.eu/najem-i-dzierzawa/lokale-mieszkalne/zasady-ubiegania-sie-o-lokal-komunalny/

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2023-02-01
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-02-27, 13:59
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2023-02-27, 13:58
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2023-02-01, 08:42
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2023-02-01, 08:39
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2023-02-01, 08:39
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji