Deklaracja dostępności

Print Friendly, PDF & Email

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zgm.eu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pełniącej jednocześnie funkcję strony BIP podmiotu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności – część plików, w tym plików pochodzących od podmiotów zewnętrznych nie jest dostępnych cyfrowo, sporadycznie brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Wyłączenia: publikowane mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.29.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Przemysław Jarco, dostepnosc@zgm.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 4990 698.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje dodatkowe

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek przy ul. Lipnickiej 26

 1. Dostępne są dwa wejścia do budynku – wejście główne od strony parkingu wewnętrznego (schody przed wejściem oraz schody po wejściu do budynku) oraz wejście za pomocą windy – znajdującej się od strony parkingu, obok wejścia głównego.
 2. Winda zapewnia dostęp na wszystkie poziomy budynku oraz umożliwia dojazd do nich z poziomu terenu. Wyposażona jest w drzwi automatyczne (dwa wejścia do kabiny usytuowane pod kątem 90°), posiada usytuowanie elementów sterowych w sposób umożliwiający łatwy dostęp do operowania. Oznaczenia przycisków są wypukłe, posiadają znaki wyczuwalne dotykiem. Winda wyposażona jest w informację głosową o numerze kondygnacji.
 3. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online lub na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu.

 

Budynek przy ul. Krasińskiego 5

 1. Dostępne jest jedno wejście do budynku, od strony parkingu.
 2. Budynek nie został wyposażony w windę.
 3. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online lub na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu.

 

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

 

Informujemy, że Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Zarządzeniem Nr 129/2020 z dnia 18.08.2020 r. wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Funkcję tą będzie pełnił Pan Przemysław Jarco.

Podstawą prawną wyznaczenia koordynatora ds. dostępności jest art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn.zm.) oraz Zarządzenie Nr ON.0050.1155.2020.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności.

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
 • monitorowanie działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności ZGM Bielsko-Biała
Przemysław Jarco

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26, pokój nr 20, II piętro
tel.: 33 4990 690
e-mail: dostepnosc@zgm.eu