Zasady wynajmu terenu - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady wynajmu terenu

Print Friendly, PDF & Email

Postępowanie w sprawie wydzierżawienia terenu wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanej strony lub z urzędu.

Z chwilą wpłynięcia wniosku wszczyna się postępowanie wyjaśniające w przedmiocie ustalenia, czy planowana dzierżawa nie jest sprzeczna z planami dotyczącymi zagospodarowania terenów, przepisami prawa oraz interesem Gminy. O wynikach postępowania wyjaśniającego zawiadamia się wnioskodawcę.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku informację o planowanym wydzierżawieniu terenu poddaje się do publicznej informacji na okres 21 dni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ZGM, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Umowy dzierżawy terenów zawierane są w trybie bezprzetargowym za obwieszczeniem na okres do 3 lat. Prolongata umowy dzierżawy może nastąpić na czas nieokreślony w warunkach określonych stosownymi uchwałami Rady Miejskiej, Ustawy o gospodarce Nieruchomościami, statutem ZGM.

Stawki za dzierżawę terenów ustala się w oparciu o stosowane Zarządzenie Prezydenta Miasta.

Zarządzenie Nr ON.0050.843.2019.NR Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu od 1 stycznia 2020 r.