Zgody na sprzedaż alkoholu

Print Friendly, PDF & Email

PROCEDURA UZYSKANIA ZGODY NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

 1. Jeżeli budynek jest w zarządzie ZGM-u – to najemca występuje do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z prośbą o wydanie wstępnej zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym ze wskazaniem kategorii alkoholu:
  • zgoda na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
    
  • zgoda na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu tj. wino (z wyjątkiem piwa),
    
  • zgoda na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu tj. wódka.Wstępne zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach użytkowych wydaje Dział Lokali Użytkowych i Windykacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 33 499 06 40, 33 499 06 44.
 2. Jeżeli budynek jest budynkiem wspólnotowym – to należy zwrócić się do odpowiedniego zarządcy nieruchomości z wnioskiem o wydanie wstępnej zgody na sprzedaż alkoholu
  w lokalu użytkowym ze wskazaniem kategorii alkoholu:

  • zgoda na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
    
  • zgoda na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu tj. wino (z wyjątkiem piwa),
    
  • zgoda na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu tj. wódka.
 3. Po otrzymaniu wstępnej zgody należy złożyć wniosek o pozwolenie na sprzedaż alkoholu w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej wraz z n/w dokumentami:
  • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
    
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, np. umowa najmu lokalu użytkowego,
    
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
    
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz 2016 r. poz.65).

Wszelkie niezbędne informacje oraz druki do pobrania są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/strona-2657-zezwolenie_na_sprzedaz_napojow.html