Zasady zamiany lokalu mieszkalnego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady zamiany lokalu mieszkalnego

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia najemcom dokonywanie zamian lokali mieszkalnych na inne lokale w zależności od sytuacji życiowej, materialnej, zdrowotnej i społecznej. Zamiany dokonywane są na podstawie obowiązujących przepisów (rozdz. V Uchwały)

Zamiany dokonywane są na podstawie złożonych wniosków wraz z załącznikami.

Zamiana z urzędu może zostać dokonana gdy:

  • zaistnieją okoliczności, w których najemca nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania aktualnie zajmowanego lokalu – dochody najemcy i jego rodziny są niewystarczające do ponoszenia kosztów utrzymania dotychczasowego lokalu .
  • zaistnieją względy społeczne, a w szczególności niepełnosprawność najemcy lub członka rodziny spowodowane schorzeniami narządów ruchu lub innymi schorzeniami powodującymi niepełnosprawność –  zamieszkanie w dotychczasowym lokalu jest z tego powodu utrudnione  (np. jeżeli w rodzinie osoba porusza się na wózku inwalidzkim, a lokal usytuowany jest na wysokiej kondygnacji w budynku bez windy), 

Zamiana dobrowolna może zostać dokonana w przypadku, kiedy najemcy lokali komunalnych złożą zgodne oświadczenie o chęci dokonania takiej zamiany pomiędzy sobą na wyżej wskazanym wniosku.

Najemcy zainteresowani zamianą dobrowolną mogą złożyć w ZGM (1 piętro, pok. 18) ankietę, na podstawie której zostanie sporządzone i udostępnione ogłoszenie o chęci zamiany.

Najemcy poszukujący lokalu do zamiany mogą zapoznać się z ogłoszeniami.

ZGM może odmówić dokonania zamiany dobrowolnej, jeżeli z punktu widzenia racjonalnej gospodarki zamiana jest niezasadna. lub jeżeli najemca ma zadłużenie na lokalu.

Niezasadność zamiany oznacza przede wszystkim sytuacje w których:

  • jedna ze stron ubiegających się o zamianę będzie zajmować lokal, w którym pow. na 1 osobę będzie przekraczać będzie  50 m2 – dla jednej osoby i 25 m2 dla kolejnej osoby w rodzinie
  • jedna ze stron ubiegających się o zamianę będzie zajmować lokal, w którym pow. na 1 osobę będzie mniejsza niż 5 m2;
  • zostaną spełnione przesłanki do dokonania zamiany z urzędu;
  • jeden z lokali znajduje się w budynku, który przeznaczony został do remontu w okresie kolejnych 7 lat licząc od daty złożenia wniosku;
  • w wyniku zamiany po stronie jednego z wnioskodawców powstanie roszczenie wobec Wynajmującego o zwrot nakładów na lokal w związku z wykonanym remontem;
  • Wynajmujący w okresie do 10 lat wstecz dokonał na budynek lub lokal nakładów na dostosowanie go do potrzeb jednego z wnioskodawców, a dokonane nakłady będą nieprzydatne dla innych najemców;
  • Wynajmujący byłby zobowiązany do ponownego poniesienia nakładów dostosowujących budynek lub lokal do potrzeb jednego z wnioskodawców.

W sytuacjach uzasadnionych względami ekonomicznymi zarówno po stronie ZGM jak i najemcy, Zakład może wyrazić zgodę na dokonanie dobrowolnej zamiany nawet w sytuacji jeśli najemca utracił tytuł prawny do lokalu z powodu zadłużenia, jednak zobowiążę się że przed dokonaniem zamiany zaległości te zostaną uregulowane.

Zamiana na poprawę warunków mieszkaniowych

Tego typu zamiana jest dopuszczalna w trybie przewidzianym dla wniosków osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej na zasadach ogólnych (przez listę wynajmu mieszkań).