Obniżki czynszu lokali mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email

Najemcy lokali komunalnych opłacają czynsz, jako opłatę za korzystanie z lokalu stanowiącego własność Miasta (najemca nie jest właścicielem lokalu) oraz opłaty za media, których wysokość zależy głównie od standardu mieszkania (lokale wyposażone w ogrzewanie centralne są droższe w utrzymaniu).

Zasady ustalania czynszu w zasobach komunalnych regulują przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U 2019.1182 z późn. zm. ), stawki ustalane są za 1m2 pow. użytkowej i musza uwzględniać czynniki obniżające i podwyższające wartość użytkową lokali.

Stawki czynszów reguluje Zarządzenia Nr ON.0050.2274.2021.ZGM Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 4 listopada 2021r. , czynniki obniżające i podwyższające reguluje par. 25 uchwały Nr XXXV/340/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024”

Stawka bazowa 9 zł/1m2 obowiązuje od 02.11. 2022r. Najniższą stawką jest czynsz socjalny 3,30 zł/1m2 .

Osoby o niskich dochodach mogą skorzystać z obniżki dochodowej (do 60% wysokości czynszu), zasady udzielania tej obniżki uregulowane są ww. Uchwałach.

 • Do otrzymania obniżki czynszu uprawnieni są najemcy, u których w gospodarstwach domowych średni miesięczny dochód na jedną osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza maksymalnie 33 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (gospodarstwo jednoosobowe) i 24 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (gospodarstwo wieloosobowe) obowiązującej w dacie złożenia wniosku. Wysokość obniżki, zależnie od dochodu, może wynosić 20, 40 lub 60 %.
 • Ulga dochodowa dotyczy tylko czynszu, z wyłączeniem opłat niezależnych od wynajmującego.
 • Osoba ubiegająca się o obniżkę czynszu musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu – aktualną umowę najmu.
 • Obniżki czynszu udziela się na indywidualny wniosek. Formularz wniosku o obniżenie czynszu można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta, po wypełnieniu go (czytelnie), złożyć bezpośrednio w ZGM (dziennik podawczy), lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Obniżka czynszu jest przyznawana na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia kompletnego wniosku (przez kompletny wniosek rozumie się wniosek zawierający wszystkie dokumenty potwierdzające wszelkie dochody wykazane w deklaracji o wysokości dochodu, niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie). W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, ZGM – na wniosek najemcy – ponownie udziela obniżki czynszu na kolejny dwunastomiesięczny okres. Osoba ubiegająca się o obniżkę czynszu zobowiązana jest złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia kompletnego wniosku. W sprawach dotyczących deklarowania wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

 • Obniżki czynszu nie mają zastosowania do lokali socjalnych oraz wynajętych w drodze przetargu nieograniczonego na zasadach czynszu wolnorynkowego.
 • Dochód członków gospodarstwa domowego Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).”,

  Za dochód uważa się:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.3)), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o    zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.6)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r.
  • 730, 752 i 992),
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

  Od powyższych źródeł dochodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób

   Przywołany wyżej katalog dochodów w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest katalogiem zamkniętym. Tym samym przysporzenia niewymienione w tym przepisie – jak np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – nie są dochodem w rozumieniu tego przepisu, w konsekwencji tez nie będą dochodem dla celów określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od 1.7.2021 r.

   Dodatkowe informacje o dochodzie

  W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).”,

  Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

   

  Dokumenty potwierdzające dochody wykazane przez wnioskodawcę w deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

   

  Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę Zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy
  Osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Umowa o dzieło/zlecenie i rachunki do umowy lub zaświadczenie o dochodzie uzyskiwanym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło – druk
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą Oświadczenie o dochodach osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej najlepiej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości opłacanych składek – jeśli nie są wpisane do oświadczenia. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej wymagany jest druk ZWPA.
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej Oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów
  Osoby uzyskujące dochód z prac dorywczych, otrzymujące pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty Oświadczenie o dochodach osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty
  Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS (KRUS) Trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS (KRUS) w przypadku osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. W przypadku wypłaty przez ZUS (KRUS) dodatkowych świadczeń wymagana jest kserokopia aktualnej decyzji przyznającej świadczenia.
  Osoby otrzymujące alimenty na podstawie wyroku sądowego Odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego
  Osoby bezrobotne Zaświadczenie (z uwzględnieniem składki zdrowotnej) z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub potwierdzenie na deklaracji o dochodach oraz oświadczenie o dochodach lub ich braku
  Osoby otrzymujące świadczenia alimentacyjne Decyzja przyznająca  świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub ewentualnie odcinki przekazów pocztowych lub ewentualnie wyciąg z konta bankowego
  Studenci uczelni wyższych Zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego i na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendiów
  Osoby otrzymujące  pomoc na kontynuację nauki lub pomocy dla rodzin zastępczych z MOPS Zaświadczenie z MOPS  pomocy na kontynuację nauki lub pomocy dla rodzin zastępczych lub decyzja przyznająca świadczenie
  Osoby posiadające gospodarstwo rolne Zaświadczenie z urzędu gminy o dochodzie z gospodarstwa rolnego
  Osoby odbywające praktyczną naukę zawodu Zaświadczenie o dochodach osiąganych w wyniku odbywanej praktycznej nauki

  Powyższe ujęcie nie oznacza, że wnioskodawca nie może w inny sposób udokumentować dochodów. Powyższe zestawienie ma charakter modelowy. Należy pamiętać, że dokumenty urzędowe potwierdzają wysokość dochodu w sposób pewny.

Wymagane dokumenty

W razie wątpliwości, co do wysokości dochodów deklarowanych przez wnioskodawcę:

 • ZGM może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów,
 • ZGM może wnioskować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę deklaracji niezgodnej z prawdą, wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 k.k., który brzmi: „Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (Dz. U z 1997 r. Nr 88, poz.553 z późn. zm.).

Wysokość progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o obniżkę czynszu najmu lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko – Biała przedstawia poniższa tabela:

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym Obniżka w %
Do 20% przeciętnego wynagrodzenia Do 12% przeciętnego wynagrodzenia 60%
Powyżej 20% do 25% przeciętnego wynagrodzenia Powyżej 12% do 16% przeciętnego wynagrodzenia 40%
Powyżej 25% do 33% przeciętnego wynagrodzenia Powyżej 16% do 24% przeciętnego wynagrodzenia 20%

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku ZGM poinformuje wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku. Udzielenie obniżki dochodowej odbywa się w drodze podpisania aneksu do umowy najmu, który określa wysokość obniżki, stawkę czynszu po obniżce oraz okres jej obowiązywania.