Dopłaty do kosztów ogrzewania

Print Friendly, PDF & Email
 1. Uchwałą Nr X/182/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła „Miejski Program związany ze zmianą systemu ogrzewania”, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 3 września 2019 roku.
   
 2. Program adresowany jest do osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu wynikające z trwałej zmiany sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe lub polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dopłaty do rachunku uzyskać będzie można na okres dwóch lat. Pomoc realizowana jest w formie zasiłku celowego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.).
   
 3. Pomoc skierowana jest do osób/rodzin, które:
  • Dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 roku,
    
  • Spełniają kryterium dochodowe, tzn.: dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 3 000,00 zł netto x ilość osób w rodzinie (w przypadku rodziny) lub 3.880,00 zł netto (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego),
    
  • Spełniają kryterium metrażowe, określone w uchwale.
 4. Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w danym roku kalendarzowym, jest złożenie wniosku i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
   
 2. Dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu,
   
 3. Umowę ze sprzedawcą energii na potrzeby grzewcze lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu,
   
 4. W przypadku przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania bez dofinansowania ze środków Miasta Bielska-Białej – dokumentację wskazującą na dokonanie trwałej zmiany systemu ogrzewania, sporządzoną odpowiednio przez: przedsiębiorcę realizującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza lub administratora, bądź zarządcę lokalu określającą:
  • termin dokonania zmiany systemu ogrzewania,
    
  • liczbę zlikwidowanych pieców lub kotłowni węglowych,
    
  • rodzaj zainstalowanego nowego źródła ogrzewania,
    
  • lokalizację dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania,
 5. W przypadku, gdy trwała zmiana systemu ogrzewania w lokalu została przeprowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) – oświadczenie ZGM potwierdzające zakres i datę przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania w tym lokalu,
   
 6. Dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.
   
 7. Wnioski dostępne są m.in. w punkcie informacyjnym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ulica Karola Miarki 11 oraz w jego siedzibach na terenie miasta, a w wersji elektronicznej – poniżej. Dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ulica Karola Miarki 11 w Bielsku-Białej oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacji udzielają również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Dział Pomocy Środowiskowej pod numerem telefonu: 33 49 95 613.