Zespół Zamówień Publicznych

Print Friendly, PDF & Email
Zespół ds. Zamówień Publicznych
ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
parter pokój nr 1aGrzegorz Mikler
 – kierownik
33 499 0 601


  33 499 0 602
  33 499 0 603
  33 499 0 604
  33 499 0 608


 
 Zadania

 

Podstawowe zadania Zespołu ds. Zamówień Publicznych:

 1. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wewnętrznych aktów normatywnych (regulamin), w szczególności:
  • opracowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), 
  • ogłoszenie zamówienia, 
  • dokonywanie analizy i oceny ofert oraz podejmowanie w postępowaniu czynności niezbędnych do wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania z zachowaniem obowiązujących przepisów, 
  • ogłoszenie wyników postępowania (wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania), 
  • przygotowanie umowy o zamówienie publiczne i przeprowadzenie procedury jej zawarcia, 
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 
  • sporządzanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
  • nadzór nad wykonaniem umowy w zakresie zgodności z treścią umowy oraz obowiązującymi przepisami. 

Pozostałe zadania Zespołu ds. Zamówień Publicznych:

 • prowadzenie ewidencji postępowań o zamówienia publiczne, 
 • archiwizacja dokumentacji postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 • opracowywanie, ogłaszanie i aktualizacja planów zamówień publicznych, 
 • przygotowywanie dokumentów w zakresie obowiązków sprawozdawczych. 
 • koordynacja współpracy komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowego udzielania zamówień, 
 • sporządzanie statystyk, wykazów, analiz dotyczących postępowań o zamówienia publiczne.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: