Dział Informatyki i Rozliczeń

Print Friendly, PDF & Email
Dział Informatyki i Rozliczeń
ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
II piętro pokój nr 22Grzegorz Wójcik
– kierownik
33 499 0 695


Naliczenia czynszów i opłat, zmiany w ewidencji33 499 0 694
Rozliczenia mediów w lokalach położonych w budynkach gminnych33 499 0 691
33 499 0 692
Rozliczenia mediów w lokalach gminnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych33 499 0 696
Rozliczenia energii elektrycznej33 499 0 693
Plombowanie wodomierzy, wymiany wodomierzy33 499 0 693
Informatycy33 499 0 697
33 499 0 699


 
Zadania

 

Zadania informatyczne

Do podstawowych obowiązków Działu Informatyki i Rozliczeń w zakresie czynności informatycznych należy organizowanie zarządzania systemami informatycznymi, koordynowanie i kontrolowanie użytkowania systemów informatycznych zapewniające utrzymanie:

 • integralności informacji,
 • poufności informacji,
 • dostępności informacji.

W szczególności do zadań w zakresie informatycznym należy:

  1. W zakresie organizowania i planowania informatyzacji Zakładu:
   • analizowanie i bilansowanie potrzeb inwestycyjnych, modernizacyjnych i konserwacyjnych w zasobach informatycznych w dostosowaniu do struktury organizacyjnej i zadań ZGM, z uwzględnieniem postępu technicznego w zakresie rozwoju informatyki w tym, przygotowywanych do wprowadzenia w skali kraju elektronicznych usług administracji publicznej,
   • opracowywanie projektów rzeczowych planów wieloletnich i rocznych zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, programów użytkowych, urządzeń i instalacji sieciowych, internetowych, według potrzeb i możliwości finansowych określonych w planie finansowym jednostki,
   • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego obejmującej szczegółowy opis zakresu zamówienia,
   • wykonywanie czynności związanych z realizacją i rozliczeniem zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych.
  2. W zakresie zarządzania zasobami informatycznymi i zasad użytkowania oprogramowania:
   • zapewnienie legalności stosowanego w Zakładzie oprogramowania,
   • zapewnienie efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi.
  3. W zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego i archiwizowania danych:
   • zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego na poziomie bezpieczeństwa fizycznego i logicznego,
   • zabezpieczenie antywirusowe systemu informatycznego,
   • opracowanie instrukcji zabezpieczenia systemu informacyjnego oraz planu awaryjnego na wypadek poważnych zaburzeń i przerw w poprawnym działaniu sprzętu, systemów, sieci, baz danych i aplikacji i bieżące aktualizowanie tych dokumentów,
   • archiwizowanie danych systemu.
  4. W zakresie współdziałania i koordynacji działań
   • współpraca z wykonawcami zamówień na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, programów użytkowych oraz usług serwisowych w sprawach eksploatacji urządzeń, wdrażania programów i ich uzupełnień lub modyfikacji,
   • współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu w sprawach potrzeb sprzętowych i programów użytkowych, oceny przydatności zakupionych czy wykonanych siłami własnymi programów i ich wdrażania, zasad bezpiecznego użytkowania systemów informatycznych, dostępu, przetwarzania i dystrybucji danych.
  5. W zakresie sprawowania funkcji kontrolnych:
   • sprawdzanie prawidłowości faktur pod względem merytorycznym i formalnym,
   • bieżący nadzór nad legalnością i dopuszczeniem do użytkowania wykorzystywanego w jednostce oprogramowania,
   • nadzór na prawidłowością logowania i przestrzegania obowiązujących użytkowników zasad bezpieczeństwa,
   • nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków zabezpieczających system operacyjny, sieć i oprogramowanie.

  Zadania rozliczeniowe

  Prowadzenie ewidencji naliczeń czynszów i pozostałych opłat oraz rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania, dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, dostaw energii elektrycznej, gazu oraz innych kosztów związanych z eksploatacją budynków.

  W szczególności do zadań w zakresie czynności rozliczeniowych należy:

  1. W zakresie organizowania działalności
   • wprowadzanie do programu informatycznego danych najemców wynikających z zawartych umów o najem i dzierżawę, bieżące aktualizowanie tych danych w przypadku uzasadnionych zmian,
   • wystawianie faktur VAT,
   • współpraca z innymi działami w zakresie przekazywanych danych do wprowadzenia do systemu komputerowego,
   • prognozowanie wielkości przychodów z czynszu najmu/dzierżawy i innych opłat na podstawie zawartych umów i ustalonych stawek czynszów oraz innych opłat,
   • aktualizacja stawek czynszu oraz opłat dodatkowych, wynikających z aktualnych analiz, przeliczeń lub przyjętych planów bądź na podstawie informacji otrzymanych od dostawcy usługi.
  2. W zakresie rozliczeń:
   • prowadzenie ewidencji infrastruktury zakresie gospodarki licznikowej oraz lokali nieopomiarowanych,
   • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów zużycia energii cieplnej, podgrzania wody do celów użytkowych i gazu na cele grzewcze według odczytów liczników i faktur od dostawców tej energii, i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody do celów użytkowych i gazu dla najemców i na cele własne,
   • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów wywozu nieczystości według faktur usługodawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za wywóz nieczystości dla najemców i na cele własne,
   • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, zużycia energii elektrycznej według odczytów liczników, faktur dostawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za energię elektryczną dla najemców i na cele własne,
   • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów dostawy zimnej i ciepłej wody oraz kosztów odprowadzenia ścieków według faktur usługodawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla najemców i na cele własne.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-12
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: